SheilaVG1

Business News and Opportunities

Hosted by SheilaVG1

A place for members to learn all sorts of things about work and business. From setting up a home business to a great site to take a typing test, we'll share it all- big or small.

  • 610
    MEMBERS
  • 2576
    MESSAGES
  • 1
    POSTS TODAY

Discussions

Ð?ng Trung Trang_du l?ch Cát Bà

Started Mar-10 by antamtour123; 19 views.
antamtour123

From: antamtour123

Mar-10

Ð?ng Trung Trang là m?t trong nh?ng di?m du l?ch lý tu?ng t?i H?i Phòng. V?i v? d?p thiên nhiên hoang so, noi dây luôn thu hút hàng ngàn du khách d?n tham quan vào m?i nam. Ðây là m?t trong nh?ng hang d?ng l?n nh?t, tiêu bi?u cho qu?n th? hang d?ng trong khu d? tr? sinh quy?n th? gi?i trong du l?ch Cát Bà

V?i c?nh quan thiên nhiên kì thú d?y bí ?n ch?a d?ng nhi?u v?t tích l?ch s? cùng s? hình thành t? nhiên, có h? d?ng th?c v?t phong phú. B?n dã bi?t d?ng Trung Trang ? dâu? Có gì chua? Trong bài vi?t này c?a Antamtour s? làm cho b?n hi?u rõ hon v? di?m tham quan thú v? này.

https://antamtour.vn/dong-trung-trang-cat-ba

https://antamtour.vn/du-lich-cat-ba-hai-phong

TOP