SheilaVG1

Business News and Opportunities

Hosted by SheilaVG1

A place for members to learn all sorts of things about work and business. From setting up a home business to a great site to take a typing test, we'll share it all- big or small.

  • 610
    MEMBERS
  • 2576
    MESSAGES
  • 1
    POSTS TODAY

Discussions

Ð?o Kh?_du l?ch Cát Bà

Started Mar-10 by antamtour123; 24 views.
antamtour123

From: antamtour123

Mar-10

Ð?o Ð?o  hay còn du?c dân gian g?i là  Ð?o  Cát D?a  – là m?t d?o d?p, còn luu tr? d?ng v?t quý hi?m – Ð?o d?u d?. V?i phong c?nh hoang so tuy?t d?p, Ð?o Kh?n tr? thành m?t di?m du l?ch h?p d?n t?i du l?ch Cát Bà

Noi dây dã níu chân không bi?t bao nhiêu du khách nh? v? d?p thiên nhiên h?u tình. V?y nó có gì mà thu hút du khách d?n v?y? Hãy cùng  Antamtour  khám phá v? d?p vô cùng hoang so mà cung r?t tho m?ng t?i dây nhé!

https://antamtour.vn/dao-khi-cat-ba

https://antamtour.vn/du-lich-cat-ba-hai-phong

TOP