UAESol

Web hosting Support

Hosted by UAESol

Any question about the dedicated hosing servers, VPS servers, shared web hosting and ccTLD can be asked here. Discus your hosting related problems and have a perfect solution here.

  • 1405
    MEMBERS
  • 9783
    MESSAGES
  • 6
    POSTS TODAY

Discussions

cenhanoi

Started Nov-29 by carlosmills; 32 views.
carlosmills

From: carlosmills

Nov-29

T?i sao Sapphire Vinhomes Smart City l?i thu hút gi?i d?u tu d?n v?y

 Khu Sapphire Vinhomes Smart City s? h?u d?y d? các h? th?ng ti?n ích n?i khu phong phú cùng v?i không gian s?ng chu?n resort 5 sao mang d?n cu?c s?ng “xanh-s?ch-ch?t” t?i dây. Phân khu Sapphire Vin Smart City là m?t trong nh?ng di?m an cu l?p nghi?p sôi d?ng nh?t c?a d? án, và nh?n du?c hu?ng ?ng tích c?c t? nhi?u khách hàng. Hãy xem lý do vì sao thu hút khách hàng qua bài vi?t du?i dây.

Phân khu Sapphire - Noi ki?n t?o chu?n s?ng ti?n nghi thu hút nhà d?u tu 

Phân khu Sapphire n?i b?t v?i m?c giá t?m trung, Sapphire là di?m d?n thích h?p c?a các gia dình tr?, các thanh niên yêu thích công ngh? và l?a ch?n cu?c s?ng linh ho?t, nang d?ng. Ð?c bi?t dây cung là phân khu chi?m 65% s? lu?ng can h? trong m?t d?i dô th? thông minh Smart City. 

Ti?n ích n?i khu phong phú t?o nên s?c hút nhà d?u tu c?a phân khu Sapphire Vinhomes Smart City

Là phân khu du?c ra m?t d?u tiên t?i khu d?i dô th?, d?n nay  phân khu Sapphire dã du?c ch? d?u tu ra m?t bao g?m: Sapphire 1, Sapphire 2, Sapphire 3, Sapphire 4 và Grand Sapphire. Các phân khu này d?u n?m t?i v? trí m?t thoáng, giúp cu dân chiêm ngu?ng nh?ng “m?nh xanh kh?ng l?” ngay t? chính can h? c?a gia dình. 

Bên c?nh dó s?ng t?i phân khu Sapphire Vinhomes Smart City  ch? c?n m?t nút b?m thang máy xu?ng s?nh, m?i cu dân phân khu Sapphire trong tuong lai s? d? dàng tr?i nghi?m m?t h? th?ng công viên n?i khu vô cùng da d?ng v?i nhu các lo?i hình v?n d?ng da d?ng nhu: Gym, tennis, bóng r?,  boi l?i, t?p yoga, t?p du?ng sinh, cùng r?t nhi?u các ho?t d?ng thu giãn khác nhu t? ch?c ti?c nu?ng BBQ, hay di d?o b? ng?m c?nh t?i khu Vu?n Nh?t B?n Zenpark Smart City.

 Sapphire Vinhomes Smart City t?a l?c t?i v? trí n?m ti?p giáp v?i tuy?n du?ng  Metro s? 6, cu dân noi dây có co h?i di chuy?n rát thu?n ti?n, ti?t ki?m du?c lu?ng l?n th?i gian trong m?i ngày; v?i phân khu Sapphire 2 Vin Smart City và Sapphire 3 Vin Smart City du?c m?nh danh là phân khu s?m u?t, và th?i thu?ng b?c nh?t c?a d? án - cùng h? th?ng Shophouse ngay du?i chân tòa can h? s? mang d?n cho cu dân nh?ng phút giây sôi d?ng, m?i m? nh?t.

Phân khu Sapphire Vinhomes Smart City thu hút gi?i d?u tu c?c m?nh

Ngoài ra, v?i Sapphire Parkville Vin Smart City và Grand Sapphire Vin Smart City, cu dân có th? d? dàng k?t n?i v?i h? th?ng Trung tâm thuong m?i vô cùng d?ng c?p Vincom Mega Mall hay b?nh vi?n y t? da khoa Vinmec, các tòa nhà van phòng … v?i kho?ng cách r?t g?n ch? tính b?ng vài bu?c chân. Noi dây cung là s? l?a ch?n vô cùng lý tu?ng cho th? h? công dân trên toàn c?u hi?n d?i và nang d?ng.

Cu dân t?i  Vinhomes Smart City Sapphire không ch? du?c hu?ng tr?n các ti?n ích hi?n d?i chu?n resort 5 sao vô cùng, phong phú, mà còn du?c
...[Message truncated]
View Full Message
TOP